KLOKKENLUIDERVERVOLGING
DE MATE WAARIN EEN KLOKKENLUIDER VERVOLGD WORDT, LAAT ZIEN HOE GRAAG MEN DE FEITEN IN DE DOOFPOT HOUDT!
HOE MEER WAARHEID, DES TE MEER VERVOLGING!

zaterdag 24 september 2016

WANHOPIGE ADVOCATE PLEEGT ZELFMOORD

Wij ontvingen van de stichting >>> Vrouwe Justitia in Verval
een ingezonden artikel betreffende de zelfmoord van een wanhopige advocate. 
Nederland Bananenrepubliek

Stichting vrouwe Justitia in Verval
www.vrouwejustitiainverval.nl
Een advocate (met de schuilnaam Victoria Rugrecht) heeft afgelopen augustus een einde aan haar leven gemaakt. Zij was pas 54 jaar.

Jaren geleden werd zij door haar baas eigenaar van een middelgroot advocatenkantoor verplicht crimineel geld wit te wassen, hetgeen zij integer als zij was heeft geweigerd en klokkenluider is geworden. Daarna volgde er door toedoen van overheidsdienaren en gelieerden een gerichte treitercampagne met het enige doel haar het zwijgen op te leggen, dit met het gevolg een onvoorstelbare lijdensweg voor haar, haar gezin en enkelen van haar cliënten. 

Het doel van die personages en instanties was haar het leven zo zuur mogelijk te maken, zodat zij hoe dan ook ten gronde zou gaan. 

Zij heeft verklaard, dat zij in de advocatuur getuige is geweest van het doordringen van de onderwereld in de bovenwereld en heeft geconstateerd, dat daardoor meerdere cliënten, onschuldige burgers en kleine ondernemers werden (en worden) kapot gemaakt, gezinnen uiteenvielen, bedrijven failliet werden verklaard als ze weigerden te betalen aan de afpersers en oplichters. Ook heeft zij naar haar zeggen meermaals zelf waargenomen dat haar voormalig kantoorgenoot/advocaat deals sloot met wederpartijen, dossiers en gemanipuleerde stukken uit dossiers te koop aanbood aan wederpartijen en cliënten chanteerde. De toezichthoudende deken heeft zich achter deze criminele advocaat geschaard, louter en alleen om de vuile was buiten het publiek te houden, waardoor de mare, dat het in Nederland allemaal zo koosjer en rechtvaardig geregeld is, overeind zou blijven. 

In april 2015 is Victoria in hongerstaking gegaan met het doel om de maatschappelijke discussie op gang te brengen of Nederland de oprukkende onderwereld een halt durfde toe te roepen. Op 29 mei 2015 heeft zij aan contactpersonen bij de politie, recherche, Landelijke Eenheid en de bestuursadviseur van de burgemeester bericht, dat zij nog steeds in hongerstaking was en daarbij gemeld, dat de schade voor haar voormalige huisgenoten/degenen die haar lief zijn/degenen die geweigerd hebben zich van haar te distantiëren, steeds groter werd.

Verder bericht zij, dat nu zij door haar persisterende weigering zich door de deken (!) te laten dwingen mee te werken aan criminele activiteiten failliet is verklaard, waardoor zij andere slachtoffers niet meer als advocaat kon bijstaan, de tijd rijp is om de tuchtrechter te laten bepalen wat het standpunt is van de Nederlandse Orde van Advocaten. De prangende vraag was daarbij: was ik volgens de Orde verplicht mij als (voormalig) advocaat te laten afpersen en was ik verplicht te handelen in strijd met de wet, of heb ik terecht geweigerd? Deze vraag is voorgelegd door de drie directe slachtoffers van haar straf/faillissement vanwege haar "ongehoorzaamheid aan de deken". Ook geeft zij aan, dat zij ’s morgens een gesprek heeft gehad met haar contactpersoon bij de Nationale Ombudsman (mevrouw Marianne van der Kleij) en dat die beaamde, dat zij zelf ook heeft ervaren dat de deken in Utrecht (Midden Nederland, Roest Crollius) zich telefonisch niet goed bereikbaar maakte.

Verder schrijft Victoria, dat de deken van de Amsterdamse Orde er wel prompt bovenop zit en een dekenonderzoek is gestart naar mr. Maathuis, die haar bij het kantoor is opgevolgd toen zij zich onttrokken had. De klacht en de eerste reactie van de Amsterdamse deken heeft zij als bijlage meegestuurd.
Tenslotte spreekt de advocate de hoop uit, dat nu ook de Utrechtse deken in actie komt, alsook de Algemene deken en de deken die met toezicht op de nog (immer) deken mr. Paul Manning is belast.

De deken van Amsterdam heeft vervolgens direct de klacht van de slachtoffers in behandeling genomen, hetgeen zou betekenen, dat de opvolger van Victoria
(mr. Maathuis) wordt aangepakt.

Op 29 mei 2015 doet zij de Stichting Vrouwe Justitia in Verval het verzoek de onderstaande tekst op haar website te plaatsen, welke tekst voor zich spreekt:

MAG IK UW AANDACHT VOOR MIJN HONGERSTAKING:  

Rechtsstaat of Bananenrepubliek?

Mijn hongerstaking is een wake-up call:      

Goedemorgen Rechtsstaat, vaarwel Bananenrepubliek…

Bestuurders luiden sinds kort de noodklok over EXACT hetzelfde als waar al vier jaar mijn klokkenluiderprocedure als voormalig advocaat over gaat. Sinds vier jaar worden mijn gezin en ik geterroriseerd omdat ik als advocaat geweigerd heb mee te werken aan criminele praktijken. 

Ik heb machteloos moeten toezien hoe vele personen, gezinnen en ondernemers kapot (zijn ge-) gaan door het machtsmisbruik door een deken en advocaten. De deken heeft mij opgedragen  "mee te werken en mijn smoel te houden" anders zou hij mij kapot (laten) maken, net zoals hij met vele anderen heeft gedaan. Hij heeft zijn dreigement uitgevoerd! 
Ik ben op 20 april 2015 in hongerstaking gegaan om mijn recht (en dat van vele andere slachtoffers) erkend te krijgen. Ik weiger te handelen in strijd met de door mij afgelegde advocateneed, de wet en mijn geweten. Ik laat mij onder geen enkele voorwaarde afpersen. Een hongerstaking is een erg heftig middel. Toch wil ik op deze manier vechten voor behoud van onze rechtsstaat. 

De deken probeert mijn rechte rug te breken door kapot te maken wie mij lief zijn. Mijn dochter, mijn partner, mijn voormalige cliënten, advocaten die tegen de deken in durfden gaan... Er moet een eind komen aan het machtsmisbruik door deze deken en advocaten. Er is in het geheel geen toezicht op dekens. Het College van Toezicht op de advocatuur is niet bevoegd om in te grijpen in dit geval van machtsmisbruik door die deken.
Ik vraag  met mijn hongerstaking uw aandacht: 
corruptie en machtsmisbruik door advocaten en deze deken moet stoppen!
___________________________________________________

Een andere verklaring van Victoria luidt:

Advocaten worden zelden strafrechtelijk vervolgd voor deelname aan criminele organisaties. Dekens zoals mr. Manning uit Zwolle blijven zelfs extra lang in het zadel, onafgebroken al sinds 2010... want dan is de “grote discretionaire bevoegdheid”, zijnde een garantie voor onschendbaarheid, dus een vrijbrief voor criminele activiteiten, zoals witwaspraktijken.  
De wet mag niet worden getoetst aan de Grondwet.
Gedragingen van dekens mogen in het geheel NIET worden getoetst.
Zelfs niet aan regels van elementair fatsoen...

Ik denk dat ik recht van spreken heb als ik stel: de rechtenstudie is werkelijk een van de simpelst denkbare studies. Het behelst niet meer dan “leren lezen van wat er wel staat en wat er niet staat”. Advocaten mogen zelf hun uurtarief bepalen. Het enige waar zij rekening mee moeten houden, zijn de lange tenen van vakbroeders en –zusters die persoonlijk beledigd zijn als iemand het lef heeft een laag tarief te rekenen. Bij de openingsrede ter introductie in de beroepsgroep word je ingewreven dat je gekozen hebt voor een beroep waar het je altijd goed zal gaan: of het nou goed of slecht gaat met de economie of je nu goed of slecht werk levert..

”rechtzoekendens dood is advocatens brood!”

Rechters hoeven niet alleen niet erg intelligent te zijn, ze zijn ook onaantastbaar. Zij kunnen “per ongeluk” ongecorrigeerd en ongecensureerd blunderen en onbelemmerd hun gang gaan, dit zowel strafrechtelijk als civiel. Op deze wijze maken zij argeloze rechtzoekenden tot slachtoffer, dit zelfs van criminelen, zodat die vrij spel krijgen...
Brave burgers die hun recht proberen te halen zijn vogelvrij als ze een corrupte rechter krijgen “toegewezen”. Daaromtrent zijn vele voorbeelden te vinden.

Verder was Victoria van plan een kick starter project te starten: crowdfunding voor strijd tegen corruptie bij rechterlijke macht en advocatuur, waarbij het de bedoeling was, dat wie doneerde ten behoeve van de strijd tegen corruptie, daarvoor mocht verwachten dat hij of zij  bij het slagen van de strijd juridische bijstand zou krijgen als ze zelf een geschil zouden hebben met de rechterlijke macht en/of de advocatuur, of op een andere manier zouden strijden tegen onrecht. Alle integere klokkenluiders moesten dan voorrang krijgen onder het motto:  maak rechsstaat Nederland weer bezemschoon!

Op 9 juli 2015 richt Victoria in verband met haar faillissementssituatie  een e-mail aan de heren Vermeer, Hoekstra en Hameeteman, waarvan de inhoud luidt:

“De wet biedt ruimte om een verzoek te richten aan de RC om de curator te instrueren iets wel of niet te doen. (69 en 67 Fw).
Ik heb een verzoek ingediend bij de RC met een nadrukkelijk beroep op dat wetsartikel.
Het verzoek heb ik op vele manieren tegelijk gedaan:
1. per fax, en ik heb verzendbewijs.
2. per post.
3. persoonlijk afgeleverd bij de rechtbank en ik heb ontvangstbewijs van de griffie gekregen.
4. tenslotte alle bewijzen en het verzoek gescand en per mail (dus inclusief de bewijzen dat door de rechtbank is ontvangen) nogmaals onder de aandacht van de griffie van insolventie gebracht.
5. daarvan kreeg ik een leesbevestiging.

Nu krijg ik als bizar antwoord, zie bijlage, dat verzoeken per mail niet in behandeling worden genomen. Maar ik heb het OOK per mail, maar OOK op ALLE andere wijzen ingediend. Dit is gewoon een weigering om een besluit te nemen.
Dit druist in tegen alle regels van elementair fatsoen, en tegen de Grondwet en tegen het EVRM. Dit is een rechtstaat onwaardig.

Vanaf morgen heb ik dus geen GBA adres meer, en ik mag van de curator nergens inschrijven en ik mag geen rekening gebruiken, geen eten kopen, geen drinken kopen, niets. 
Waar blijft mijn recht op bed bad brood? 
Moet ik dan perse eerst een strafbaar feit plegen voor ik netjes behandeld ga worden en mijn rechten worden erkend?????? Moet ik mij laten gijzelen???? Moet ik mij door u laten arresteren omdat ik weiger te handelen in strijd met de wet?

Ik doe een dringend beroep op u ieder afzonderlijk en gezamenlijk, om hier tegen op te komen. 
Of had ik mij inderdaad aan het bevel van de deken Manning moeten houden dat ik in strijd met de Wwft moest handelen en Rees moest helpen om als advocaat mensen op te lichten en af te persen? Moet ik dan crimineel worden om aandacht te krijgen en mijn recht te halen? Of moet ik het mijn vertrouwensarts aandoen dat hij uit zijn slaap wordt geroepen omdat ik er een eind aan heb gemaakt????? 
Ik hoop dat u het onrechtvaardige hiervan wilt onderkennen en er actie op wilt ondernemen. 
Ik heb mij nu vier en een half jaar ingezet voor behoud van de rechtstaat, en ik heb vier en een half jaar mijn Rug Recht gehouden tegen de druk van deken Manning om mee te werken met witwaspraktijken. Ik houd dit niet meer vol”

Persbericht
Het onderstaande persbericht is door de Stichting Vrouwe Justitia in Verval (VJIV) in juli 2015 naar liefst 115 journalisten gestuurd. 

In een deel van Nederland overtreden advocaten de wet met instemming of zelfs steun van de deken van de regionale advocatenorde. Die deken kan dat doen omdat er in Nederland geen enkel toezicht is op dekens. Bovendien heeft de deken helaas de macht om zo vaak hij wil klachten tegen hemzelf of tegen advocaten niet door te sturen naar een tuchtraad. En bij tenminste één rechtbank werkt een corrupte rechter tegen wie de president van die rechtbank niets wil ondernemen, ondanks keihard bewijs.

Vrouwe Justitia in Verval en voormalig advocaat Victoria Rugrecht protesteren tegen misstanden in de rechtsstaat. Victoria Rugrecht is inmiddels al ruim 3 maanden in hongerstaking om haar protest kracht bij te zetten.
Afgelopen zaterdag 4 juli heeft Victoria Rugrecht ook namens Vrouwe Justitia in Verval een symbolische actie gehouden bij de start van de Tour de France in Utrecht (zie foto's onderaan het artikel). Op deze ochtend heeft zij twee kuub bananen uitgedeeld aan omstanders.
Zij vroeg hen of zij vinden dat Nederland nog een rechtsstaat is of dat het land een bananenrepubliek aan het worden is. Daarbij kreeg zij naast steunbetuigingen ook verhalen te horen die ernstig te denken geven. 

Binnen korte tijd waren er op Facebook vele, vele meldingen van zeer schrijnende gevallen, slachtoffers van machtsmisbruik van advocaten en rechters. 
Na voltooiing van haar rechtenstudie is Victoria Rugrecht als advocaat aan het werk gegaan. Zoals iedere advocaat heeft zij een eed afgelegd dat zij zich ook in haar beroep aan de wet zal houden. De deken van de regionale advocatenorde heeft haar verboden om zich aan de wet te houden en geprobeerd haar te dwingen om geld uit het buitenland wit te wassen via haar kantoor. 

Dat heeft zij geweigerd en een melding hiervan gedaan bij de overheid. Die deken heeft daarna alles in het werk gesteld om haar kapot te maken. Victoria heeft zich op eigen verzoek laten schrappen als advocaat om de misstanden en criminele acties als klokkenluider aan de kaak te kunnen stellen, zonder dat de deken haar dat nog kon beletten. Dit duurt nu allemaal al vier jaar en die deken zit nog steeds rustig op zijn plek. Als enige deken in Nederland zit hij daar al vijf jaar na een periode van 9 jaar als waarnemend deken. Hoe lang kan deze deken nog doorgaan met onze rechtsstaat om zeep te helpen?

Geen enkele journalist heeft gereageerd!

De advocate tijdens haar protestactie
bij de Tour de France Utrecht
Uiteindelijk heeft deze dappere
Grote foto's >>> Foto 1 >>> Foto 2
integere advocate en tevens zeer aimabel mens de strijd opgegeven, dit nadat zij een tuchtrechtprocedure tegen mr. Maatman had verloren en het haar duidelijk werd, dat geen enkele van de aan haar gedane toezeggingen door o.a. het OM en een deken werd nagekomen en zodoende haar jarenlange strijd en haar hongerstaking van 4 maanden voor niets was geweest.

De druppel die de emmer deed overlopen was een ten gronde
foutief arrest voor haar partner,     waarin hij werd veroordeeld tot
betaling van een bedrag van
€ 50.000,--


Zij is één van de velen, die door toedoen van de overheid en haar trawanten de dood is ingejaagd !

Om haar te eren en respecteren
voor alles wat zij in het maat-schappelijk belang heeft gedaan
hierbij een citaat van Martin
Luther King.

De vooruitgang van de mensheid gebeurt niet automatisch of is onontkoombaar. Elke stap op weg
naar gerechtigheid vereist opoffering, lijden en strijd; de onvermoeibare inzet en passievolle zorg van toegewijde individuen.Ingezonden artikel.

vrijdag 23 september 2016

Nico van den Ham morgen niet op zelfmoordherdenking

Wel artikel 'Advocaat pleegt zelfmoord' morgen op deze site!

Arjan Gelder
Nico van den Ham zal morgen niet aanwezig zijn op de jaarlijkse zelfmoordherdenking georganiseerd door ons toekomstige 2e Kamerlid Arjan Gelder van de politieke organisatie WilNu. Zette Nico zich aanvankelijk voor 100 procent in om Arjan Gelder te helpen met het organiseren en promoten van de herdenking. Recentelijk heeft Arjan Gelder te samen met zijn nieuwe idool Steve Brown, Nico van den Ham als een baksteen laten vallen. Dit omdat Nico weigert mee te doen aan het liegen en bedriegen in het zwaar gecensureerde pulp programma 'De Stem van de Straat' op Salto TV Amsterdam. 

Micha Kat
Ook weigerde Nico zijn verdere medewerking aan het programma omdat hij journalist drs. Micha Kat niet wilde voorliegen betreffende de reden waarom Kat niet in het gecensureerde bral en lal-programma mag verschijnen. Daarover meer in de video in >>> dit artikel. Opmerkelijk is, dat de presentator van het pulp programma, Steve Brown, journalist Micha Kat enkele dagen geleden ook al heeft gedumt.
Daarover meer in video van Kat zelf in dit >>> artikel


Promoten 
Was het deze site die voorgaande keren de bekendmaking van de herdenking zo voor zijn rekening nam, dit keer hebben wij geen enkel artikel daarover gezien, dus ook niet op de website van Arjan zijn nieuwe idool, Steve Brown. Daarom doen wij het nog maar een keer hieronder, want de herdenking is een goed en belangrijk initiatief!
Wij betreuren de gang van zaken in hoge mate, maar zullen ons echter nimmer meer met de 2 genoemde partijen inlaten. 
Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Zelfmoord, Matennaaien, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur.

donderdag 22 september 2016

Verklaring Micha Kat over website Revolutionaironline

Gisteren sprak Nico van den Ham over het 'uit de lucht halen' van de website Revolutionair Online van Micha Kat. 

Vandaag legt journalist drs. Micha Kat het zelf uit. Hier op onze site en op zijn eigen >>> YouTube kanaal.
Revolutionaire Online blijft (hopelijk tijdelijk) >>> Off line.


dinsdag 20 september 2016

BREAKING!!! EXTRA MEDEDELING.

BREAKING!!! EXTRA MEDEDELING! 17,14 u. 20-09
De website van Micha Kat >>> Revolutionaironline is enkele minuten geleden door Micha op zwart gezet. Micha heeft mij daarover een e-mail toegezonden. Later meer. Morgen verklaring over de situatie op video door Nico van den Ham. Ook over de zelfmoordherdenking a.s zaterdag op de Dam.
Website Nico van den Ham vandaag ook enkele uren 'uit de lucht' geweest.
UPDATE: De website revolutionaireonline kan bezocht worden maar niet op 'Home' klikken! >>> Revolutionaireonline

Vervolging politieagenten voor dood Mitch Henriquez wellicht smerige schijnvertoning

Mitch Henriquez voor en na het politiegeweld
AFSPRAKEN TUSSEN POLITIE, OPENBAAR MINISTERIE EN DE RECHTSPRAAK?

WILDEN DE 3 ANDERE KILLER COPS NIET MEEDOEN AAN UITGEBROED PLAN? 

KLEIN DEEL BEVOLKING IN EUFORIE NA BESLUIT OPENBAAR MNISTERIE.

VERVOLGING OF SCHIJNVERTONING?

Vervolgd
Gisteren werd door het Openbaar Ministerie bekend gemaakt dat slechts 2 politie- agenten worden vervolgd voor het kapot stompen en verwurgen van Mitch Henriquez op 27 juni vorig jaar in het Haagse Zuiderpark. Het OM voegde er alvast aan toe dat niet gebleken is dat de agenten uit waren op de dood van Mitch. Mitch Henriquez had op die fatale 27 juni tijdens een festival in het Haagse Zuiderpark tegen de politie geroepen dat hij een wapen had en had daarbij gelijkertijd naar zijn lul gewezen. 
Dat vond de politie maar niks en ramde Mitch met 5 man sterk zo in elkaar, dat Mitch de volgende dag in een ziekenhuis overleed aan dat politiegeweld.

Stofzuigen
De 3 andere agenten die ook mee hebben gedaan om Mitch Henriquez op de meest vreselijke wijze toe te takelen (foto) worden niet vervolgd! De politieagenten blijven nog wel geschorst. 'De geschorste agenten hebben erg genoten van het mooie zomerweer van de laatste tijd en zijn lekker tot rust gekomen na al dat gedoe'.
Dat verklaarde een meevoelende collega van de Killer Cops aan ons redactie-team.
Op onze vraag aan de politiecollega of de agenten niet beter bijvoorbeeld politieauto's kunnen wassen en stofzuigen in plaats van ze te schorsen antwoordde de collega, die anoniem wil blijven, dat dat niet kan omdat de agenten daar niet voor zijn opgeleid.


Schijnvertoning
De Nederlandse politie heeft al vele dodelijke slachtoffers gemaakt door middel van >>> dergelijk geweld. Ook gewoon doodschieten, bij voorkeur in de nek van het potentiële >>> slachtoffer dat van de politie wegrent, is populair! Begrijpelijk, want schieten is veel minder inspannend dan stompen, trappen en wurgen! Agenten van de Amerikaanse politie, die al aardig trekjes begint te vertonen van de Nederlandse politie, komen speciaal op vakantie naar Nederland om te kijken hoe de politie dat hier toch allemaal doet en zijn >>> verbijsterd. Echter, over dit alles is onder grote groepen van de Nederlandse bevolking enorme onvrede ontstaan. 

Schijnvertoning
Rekening houdend met wat er allemaal nog meer aan vuile zaken plaatsvindt in ons Schurkenland en onze eigen ervaringen met politie, OM, politiek, rechters en ander corrupt overheids-schorem, denken wij logischerwijs dat de vervolging van de 2 agenten een grote schijnvertoning zal worden. Wij voorspellen dat de 2 Killer Cops worden vrijgesproken ofwel zeer licht worden 'gestraft'. Er kan dan bij de volgende politie-moord worden verwezen naar de 'vervolging' van deze 2 agenten en wederom geveinsd worden dat Nederland een heuse rechtstaat is. Dat de Killers Cops dan zijn vrijgesproken of er af kwamen met een te verwaarlozen straf kan dan, via o.a. de gecensureerde, misleidende, dus misdadige staats-NOS, worden afgedaan met;
de 'onafhankelijke' rechter heeft beslist.


Uitgebroed plan
Wij denken dat de 'vervolging' van de 2 agenten een door de politiek, het Openbaar Ministerie, de politie en de rechtspraak, gezamenlijk uitgebroed plan is om op afgesproken wijze zo te gaan vervolgen dat het voor de 2 Killer Cops nauwelijks merkbare gevolgen zal hebben? Wij denken dat een en ander reeds, ter geruststelling, met de 2 Killer Cops is besproken? Gelet op de immense criminaliteit binnen de rechtspraak én alle vuiligheid die zich verder in onze Schurkenstaat afspeelt, denken wij dat onze gedachte over deze kwestie een realistische is.

Geen verstand
Mogelijk gaan er nu weer mensen zeggen dat wij geen verstand van het (straf) recht hebben omdat men immers bij o.a. de gecensureerde staats-NOS heeft gehoord dat het OM los staat van de rechtspraak. Dat rechters en raadsheren onafhankelijk, dus onpartijdig zijn, dat we een scheiding van machten, ook wel Trias Politica genoemd, hebben enz. enz. Ga dan rechtszittingen bezoeken is ons antwoord.
Rechtszittingen die gaan over de belangen van door rechters belangrijk geachte personen en/of kapitaalkrachtige organisaties en de belangen van Jan met de Pet. Verdiep u tevens in de dossiers en constateer hoe het er aan toe gaat bij de grootste, meest ellende, leed, verdriet en op >>> verschillende wijzen dood veroorzakende misdaadgroep van onze verkapte Schurkenstaat; justitie! 

Justitie, waar ook de rechtspraak onder valt. Oordeel pas daarna over ons! 

Herdenking
Op 27 juni jl. waren wij aanwezig op de herdenking van Mitch Henriquez zijn dood en zagen hoe de politie zich misdroeg tijdens die herdenking.
Wij hebben die misdragingen vastgelegd en dat is te lezen, te zien en te horen in dit artikel >>> Herdenking Mitch Henriquez wreed verstoord door politie
. Maar het kan ook worden bekeken in onderstaande video en dan met name de laatste minuten van de herdenking zijn van belang.


Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: Moord, Politiegeweld, Mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur. Zelfmoord.

zondag 18 september 2016

Twee jaar cel voor het binnensmokkelen van een olifant in de Amsterdamse rechtbank!

Amsterdam
De 36 jarige dakloze Amsterdammer Bennie R. kreeg afgelopen vrijdag 2 jaar cel opgelegd voor het stiekem meenemen van een olifant naar een rechtzitting. R. verscheen op 12 jan. van dit jaar ook al voor de rechter. Dat was in verband met een vordering om zijn woning te ontruimen. R. verscheen toen in de rechtszaal met een olifant die hij stiekem de rechtbank had weten binnen te krijgen. Dieren mee nemen naar een rechtszitting is niet toegestaan zo motiveerde de rechter zijn vonnis.

Olifant-zaak
Op 2 september jl. werd de 'olifant'-kwestie door de rechtbank behandeld. Bennie R. voerde tijdens die zitting aan dat hij op 12 januari van dit jaar helemaal geen olifant de rechtszaal had binnengesmokkeld maar zijn witte tamme muis waar hij erg aan gehecht is. 'Ik neem mijn muis overal mee naar toe, dus ook naar de rechtbank' zo verklaarde Bennie R. 'Ik heb helemaal geen olifant meneer de rechter' voegde Bennie er nog aan toe.

Woningontruiming
Bennie moest op 12 januari van dit jaar voor de kantonrechter verschijnen i.v.m. een vordering tot ontruiming van zijn huurwoning. Die vordering kwam van een woningcorporatie misdaadgroep die de sociale huurwoning van R, voor 3 keer zoveel kon verhuren aan een ander. De door de woningcorporatie ingehuurde vrouwelijke klassenrechter was niet geïnteresseerd in de gronden die de woningcorporatie misdaadgroep had aangevoerd om de ontruiming te rechtvaardigen en besliste dat crimineel deurwaarderstuig Bennie R, net zoals de nazi's dat deden in de periode 1940-1945, >>> op feestelijke wijze zijn woning uit mochten sleuren.


Zitting
Tijdens die zitting probeerde Bennie R. ook nog wat zeggen. Maar de rechter snoerde, zoals dat meestal gaat tijdens rechtszittingen die gaan over civiele kwesties tussen 'klein' en 'groot', Bennie de mond. Op dat moment kroop de tamme witte muis van Bennie uit zijn binnenzak en rende de rechtszaal in. Mevrouw de rechter schrok zich kapot en sjeesde struikelend over haar toga de zaal uit. De zitting was voor enige tijd geschorst! 

Dakloos
Nadat de muis van Bennie R. door de stoere parketpolitie was gevangen en in een verdachten-cel van de rechtbank was opgesloten werd de terechtzitting hervat.
De rechter besloot, zoals hierboven al eerder vermeld, bij vervroegd vonnis dat Bennie R. ten gunste van de woningcorporatie dakloos gemaakt kon worden en beging daarmee haar zoveelste misdrijf tegen de mensheid. De tamme muis was echter als eerste dakloos geworden, want die was tijdens het verdere verloop van de zitting, dus na de schorsing, uit zijn cel ontsnapt. 

Bennie heeft daarna niets van zijn witte muis vernomen. Bij justitie weten ze van niets zoals dat dan gaat als ze weer eens >>> wat kwijt zijn geraakt.

Aangifte
Maar, met dat vervroegde vonnis, wat ook maar zo kan omdat alles kan bij de 'rechtspraak', was 'de story nog niet ten einde'. De rechter deed nog tijdens de zitting, via een speciaal daarvoor opgetrommelde politieagent, aangifte tegen Bennie R. wegens het stiekem meenemen van een olifant naar een rechtszitting.
Dieren meenemen naar een rechtszitting is niet toegestaan, dus moest Benny opnieuw voor de rechter verschijnen.


Rechtszitting 
Op 2 september jl. was het dan zo ver en werd de olifant-kwestie behandeld door de strafrechter. De extreem criminele kantonrechter die een ernstig misdrijf jegens Bennie had gepleegd door hem ten gunste van de woningcorporatie misdaadgroep dakloos te maken was ook ter zitting aanwezig. Die rechter had immers aangifte tegen Bennie gedaan en fungeerde nu als getuige.

Ongeloofwaardig
De behandelend rechter vroeg aan Bennie waarom hij op 12 januari van dit jaar de olifant mee de rechtszaal in had genomen. Bennie verklaarde helemaal geen olifant te hebben en als dat wel zo was, dat ieder mens dan wel kon begrijpen dat je zo'n groot dier nooit ongezien een rechtbank in kunt krijgen. 'Bovendien kan een olifant absoluut niet door de kleine draaideur van de Amsterdamse rechtbank' probeerde Bennie nog aan de rechter uit te leggen. 'Het was geen olifant mijnheer de rechter, maar een muis!' zo legde Bennie het nog maar eens uit. 'Maar mijn collega-rechter heeft toch echt verklaard dat u een heuse olifant mee de rechtszaal in heeft genomen en als rechters iets beweren, hoe ongeloofwaardig het ook klinkt of is, dan is het toch waar' onderwees de rechter Bennie!  

Draaideur
Bennie verzocht de rechter de zitting even te schorsen en mee te gaan naar de kleine draaideur bij de ingang van de rechtbank om zelf te kunnen vaststellen dat een olifant daar absoluut niet doorheen kon. De rechter vond dat niet nodig en had genoeg aan de verklaring van zijn collega rechter. Bovendien, zo deelde de rechter Bennie ook nog zonder schaamte mede, dat de griffier het vonnis al >>> voor de rechtszitting had getypt en het te veel werk zou zijn omdat nu nog eens weer te gaan veranderen!

Klacht
Bennie R. dreigde de rechter, dat als hij niet mee ging naar de draaideur, een klacht over hem in te dienen bij de president van de rechtbank. De behandelend rechter en de 'getuigende' kantonrechter vielen bijna van hun stoel van het lachen. 'Hij gaat een klacht indienen bij >>> Henk Naves' hoorde Bennie een van de rechters mompelen. 'Die is tien keer meer corrupt dan wij zijn' grinnikte de andere rechter zonder enige gêne. 'Dan ga ik naar de >>> Nationale Ombudsman' dreigde Bennie. De beide rechters konden zich daarop niet meer inhouden en de lachtranen rolden over hun justitiële wangen. 'Die volksverlakker is nog corrupter dan Naves' proesten de de rechters, 'ook die is geleerd ons de handen boven het hoofd te houden'.   

2e Kamer
'Dan schrijf ik alle leden van de 2e Kamer hierover aan' dreigde Bennie! 'Hou op' smeekten de rechters die van het lachen in acute ademnood kwamen. 'De leden van de 2e Kamer geven alleen een bevestiging van ontvangst van uw schrijven, meer niet' schaterden de rechters. Bennie R. werd steeds bozer en stak de middelvinger op tegen de rechters en riep dat zij regelrechte criminelen waren. Dat had Bennie beter niet kunnen doen, want de rechters begonnen letterlijk te bulken van het lachen. 'Hij stak de middelvinger tegen ons op, zag je dat' kon de ene rechter nog net tegen de ander uitbrengen. 'Alsof ons dat wat interesseert.

Rutte en Samson
'Ik zal jullie leren stelletje vuile gerechtelijke mensenrechtenschenders. Jullie denken door middel van list en bedrog ten voordele van grote kapitaalkrachtige partijen dagelijks grote groepen medemensen kapot te kunnen maken. Ik ga naar Mark Rutte en Diederik Samson, dat zal jullie leren! jullie jagen zo veel mensen de dood in' riep Bennie de rechters toe. De beide rechters krijsten van genoegen en antwoorden 'Mark Rutte en Diederik Samson lachen je alleen maar uit! Kijk maar, dat hebben ze bij Nico van den Ham ook gedaan' en de rechter gaf de griffier de opdracht een video te starten waarop Bennie R. dat zelf kon >>> zien!

Koning Willem Alexander
'Mark Rutte en Diederik Samson zijn net zulke criminelen als wij zijn', beten de rechters Bennie toe 'en dat kan' voegden zij er nog aan toe 'want wie maakt ons wat?' 'Koning Willem Alexander' schreeuwde Bennie naar de rechters, 'De Koning, jullie spreken de vonnissen en beschikkingen uit in naam van Koning Willem Alexander,
ik ga naar de Koning' dreigde Bennie!
'Start die andere >>> video's van Nico van den Ham beval de rechter de griffier en vuil grijnzend keken de 2 rechters en de griffier hoe Bennie zou reageren als hij zou horen hoe Nico van den Ham in de >>> 2e video vertelde dat Koning Willem helemaal niet had gereageerd op de oproepen van Nico van den Ham. 


Fuck de Koning
'Fuck de Koning' riep Bennie R. na het zien van de video's van Nico van den Ham. 'Ha, ha, ha' lachten de rechters Wij zijn van -Fuck de Koning- want het maakt ons én de Koning niets uit dat je dat roept' >>> -Fuck de Koning-.  
'Wij hebben geen enkele moraal mijnheer R.' riep de kantonrechter Bennie nog toe.
De beide rechters stonden op en liepen in opgewonden staat naar het portret van Willem Alexander wat achter hun zetels aan de muur hing en kusten de afbeelding van de Koning. 'In jou naam Koning Willem Alexander, In Naam van de Koning maken wij grote groepen landgenoten helemaal kapot, pakken we hun kinderen, woningen en bedrijven af enz. enz. 'Bedankt lieve Willem Alexander dat je ons daar de gelegenheid voor geeft' fluisterden de rechters om vervolgens luid te roepen 'Leve De Koning!' 


Zelfmoord

Bennie R. had de video's waarin Nico van den Ham de Koning -zonder enig resultaat- toesprak helemaal bekeken en was er beduusd van. Van alles had Bennie nu geopperd om een eind te maken aan de misdadige werkwijzen van corrupte rechters. 'pleeg maar zelfmoord Bennie' zei een van de rechters met een sardonische grijns op zijn corrupte smoel. 'Ik zou het een dezer dagen nog doen' voegde de vrouwelijke rechter er met een nog vuilere grijns aan toe. 'Aanstaande zaterdag is er om 14.00 u. op de Dam in Amsterdam de Nationale Zelfmoordherdenking als je snel bent kunnen ze jou ook nog herdenken Bennie' riepen beide rechters. 'Dan heb je toch nog wat'.

Wanhoop
De rechters stonden weer op en liepen nog een keer naar het portret van Koning Willem Alexander om hem te bedanken dat ze in zijn naam zoveel ellende, leed en verdriet onder grote groepen mensen van de eigen bevolking mogen veroorzaken. Zoveel immense ellende, dat er zo'n 500 Nederlanders van de meer dan 1800 per jaar zijn die in hun wanhoop ten gevolge van de beslissingen van het zwarte Toga Tuig een eind aan hun leven maken.  Redactie NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND Sectoren: mensenrechtenschendingen, Staatsmisdrijven tegen eigen bevolking, Gerechtelijke Misdaad, Klassenrechtspraak, Mediacensuur. Zelfmoord.